Algemene Voorwaarden voor verkoop en levering

Versie 1.0/2020

 1. Definities
 2. 1  Onder ‘De Kracht Van 8′ wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven eenmanszaak ‘Reclameadviesbureau De Kracht Van 8’, ingeschreven onder nummer 57048436 kantoorhoudende te Brielle.
 3. 2  Onder ‘Opdrachtgever’ wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de Overeenkomst tot levering van de Diensten van De Kracht Van 8 wordt gesloten.
 4. 3  Onder ‘Dienst(en)’ wordt verstaan: de specifieke opdracht en/of de te leveren producten die De Kracht Van 8 met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst.
 5. 4  Onder ‘Offerte’ wordt verstaan: elk aanbod van De Kracht Van 8 aan Opdrachtgever, gericht op het enigerlei wijze verschaffen van de Dienst(en) door De Kracht Van 8 aan Opdrachtgever.
 6. 5  Onder ‘Overeenkomst’ wordt verstaan: elke contractuele band tussen De Kracht Van 8 en Opdrachtgever die gericht is op het op enigerlei wijze verschaffen van de Dienst(en) aan Opdrachtgever.
 7. 6  Onder ‘Hosting’ wordt verstaan: elke Overeenkomst tussen De Kracht Van 8 en Opdrachtgever die gericht is op het op enigerlei wijze verschaffen van de Hostingdienst(en) aan Opdrachtgever.
 8. 7  Onder ‘Consument’ wordt verstaan: de natuurlijke persoon, optredend als Opdrachtgever, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 9. 8  Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierin opgenomen.
 10. 9  Onder ‘Intellectuele eigendomsrechten’ wordt verstaan; rechten op resultaten van menselijk vernuft, creativiteit, inspanningen en investeringen waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, octrooirechten, modelrechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.
 11. 10  Onder ‘Programmatuur’ wordt verstaan: de software, hardware en informatiedragers die door De Kracht Van 8 aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 12. 11  Onder ‘Vertrouwelijke Informatie’ wordt verstaan: alle informatie, in welke vorm dan ook – schriftelijk, mondeling, elektronisch of tastbaar -, waaronder begrepen maar niet beperkt tot software, (source)code, programma’s, applicaties, klantgegevens, knowhow, technische specificaties en documentatie.

 

 1. Toepasselijkheid
 2. 1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en Overeenkomsten tussen De Kracht Van 8 en Opdrachtgever betreffende de Dienst en daaruit voortvloeiende werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. 2  In geval van onderlinge strijdigheid van de tussen De Kracht Van 8 en Opdrachtgever gemaakte afspraken geldt dat hetgeen concreet en/of specifiek is overeengekomen prefereert boven algemene (standaard) bepalingen en afspraken.
 4. 3  De Kracht Van 8 stemt niet in met de inhoud van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever en/of derden en de toepasselijkheid van deze voorwaarden van Opdrachtgever en/of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen door De Kracht Van 8, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. 4  De in de Algemene Voorwaarden opgenomen artikelaanduidingen zijn indicatief. Partijen zullen daaraan nimmer rechten kunnen ontlenen.
 6. 5  De Algemene Voorwaarden worden bij of voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst per e-mail aan Opdrachtgever kenbaar gemaakt en zijn gepubliceerd op de website van De Kracht Van 8. Van toepassing is de versie die gold op het moment van sluiten van de Overeenkomst, met inbegrip van de wijzigingen die nadien op de hierna te noemen wijze zijn doorgevoerd.
 7. 6  Wijzigingen in, alsmede aanvullingen op de Algemene Voorwaarden van De Kracht Van 8 en/of de tussen De Kracht Van 8 en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en), zijn slechts geldig indien zij met inachtneming van artikel 3.1 zijn overeengekomen.
 8. 7  Indien als Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met De Kracht Van 8 gesloten Overeenkomst.
 9. Wijziging Algemene Voorwaarden
 10. 1  De Kracht Van 8 is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal door De Kracht Van 8 zowel op haar website als via e-mail of post worden gecommuniceerd aan Opdrachtgever. De gewijzigde Algemene Voorwaarden treden in werking zestig (60) dagen na bekendmaking, tenzij tegen de wijzigingen, binnen zestig (60) dagen na bekendmaking, schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) bezwaar wordt gemaakt. De Kracht Van 8 heeft dan het recht de Overeenkomst voor de resterende duur voort te zetten onder de overeengekomen voorwaarden of de Overeenkomst met een opzegtermijn van twee (2) maanden te beëindigen.
 11. 2  Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking treden indien de gewijzigde Algemene Voorwaarden een substantiële verslechtering van de positie van Opdrachtgever inhouden.

3.3 Indien deze wijzigingen het gevolg zijn van wettelijke voorschriften, kan Opdrachtgever deze wijzigingen niet weigeren.

 1. Totstandkoming van een Overeenkomst
 2. 1  De Offerte bevat een omschrijving van de aangeboden Dienst(en) en een vermelding van de vergoeding die bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de Offerte opgenomen omschrijving van de Dienst(en) dient te worden uitgevoerd en/of te worden geleverd.
 3. 2  Alle Offertes van De Kracht Van 8 zijn vrijblijvend en kunnen door haar worden herroepen, tenzij anders is bepaald.
 4. 3  Indien blijkt dat voorafgaand aan het uitbrengen van een Offerte en/of het sluiten van een Overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft De Kracht Van 8 te allen tijde het recht haar tarieven aan te passen.
 5. 4  De Kracht Van 8 kan niet aan de in haar Offertes opgenomen Dienst of voorwaarden worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. 5  De Kracht Van 8 kan onderhandelingen over een nog tot stand te komen Overeenkomst op ieder gewenst moment afbreken.
 7. 6  (De potentiële) Opdrachtgever heeft in geval van afgebroken onderhandelingen nimmer het recht te verlangen dat verder wordt onderhandeld, dan wel het recht op enige door De Kracht Van 8 te betalen vergoeding voor eventueel gemaakte kosten en/of eventueel geleden schade.
 8. 7  Een Overeenkomst komt in beginsel tot stand door schriftelijke aanvaarding (inclusief handtekening) van de Offerte door Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever dit nalaat, maar een Offerte door Opdrachtgever op enigerlei wijze wordt geaccepteerd en/of indien De Kracht Van 8, met instemming en/of medeweten van Opdrachtgever, werk verricht, althans Diensten uitvoert of levert ten behoeve van Opdrachtgever wordt geacht een Overeenkomst tot stand te zijn gekomen.
 9. Aard Overeenkomst, uitvoering, wijzigingen
 10. 1  Opdrachtgever staat ervoor in, naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst tijdig te verstrekken. De Kracht Van 8 zal de door haar te verrichten Dienst naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
 11. 2  Opdrachtgever zal aanwijzingen van De Kracht Van 8 betreffende de uitvoering van de Dienst opvolgen.
 12. 3  Voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft De Kracht Van 8 het recht (delen van) de werkzaamheden dan wel de Dienst door derden te laten uitvoeren.
 13. 4  De Kracht Van 8 is in elk geval nimmer aansprakelijk voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht, voor zover deze derden zelf een overeenkomst met Opdrachtgever zijn aangegaan.
 14. 5  Levertijden in offertes van de leverancier zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle door De Kracht Van 8 aangegeven (lever)termijnen en doorlooptijden zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Aangezien De Kracht Van 8 voor onderdelen van haar dienstverlening afhankelijk is van externe partijen, kan De Kracht Van 8 levertermijnen enkel als indicatie geven en zijn deze termijnen niet bindend.
 15. 6  In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (lever)termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen.
 16. 7  De Kracht Van 8 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtgever is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De Kracht Van 8 kenbaar behoorde te zijn.
 17. 8  Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan De Kracht Van 8 de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) heeft goedgekeurd.
 18. 9  Indien door De Kracht Van 8 of door Opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 19. 10  Opdrachtgever vrijwaart De Kracht Van 8 voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 20. 11  Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak, werkwijze of omvang van de Overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Overeenkomst en de aan De Kracht Van 8 verschuldigde vergoeding alsdan kan worden beïnvloed en dient desgewenst zelf een indicatie van de (meer)kosten op te vragen.
 21. 12  Indien op grond van een wijziging van de Overeenkomst als gevolg van extra verzoeken of wensen van Opdrachtgever door De Kracht Van 8 extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de op dat moment geldende tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 22. 13  Door De Kracht Van 8 verrichte (aanvullende) werkzaamheden ter ondersteuning of support van Opdrachtgever zullen achteraf aan de hand van de op dat moment geldende tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 23. Duur, verlenging en beëindiging van een Overeenkomst
 24. 1  De Overeenkomst heeft een contractduur tot aan het in de Overeenkomst compleet geleverde dienst behoudens andersluidende overeengekomen contractduur.
 25. 2  De Hosting Overeenkomst heeft een initiële contractduur van twaalf (12) maanden behoudens andersluidende overeengekomen contractduur.
 26. 3  Tenzij anders is overeengekomen kan Opdrachtgever een Overeenkomst gedurende de termijn niet tussentijds beëindigen.
 27. 4  Na afloop van de initiële contractduur bij Hosting, en behoudens schriftelijke opzegging tegen het einde van de initiële termijn met inachtneming van één (1) maand opzegtermijn wordt de Overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd. De aldus verlengde Overeenkomst kan met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden, schriftelijk opgezegd worden wanneer de Opdrachtgever geen Consument is. De opzegtermijn wordt dan berekend vanaf de eerstvolgende kalenderdag in de maand van ontvangst van de opzegging die gelijk is aan de kalenderdag in de maand waarop de Overeenkomst is aangevangen. Deze opzegtermijn bedraagt één (1) maand wanneer de Opdrachtgever Consument is en wordt op dezelfde wijze berekend.
 28. 5  Een opzegging dient schriftelijk (waaronder per e-mail) of via het klantensysteem te worden verzonden en is pas geldig wanneer De Kracht Van 8 de opzegging heeft ontvangen.
 29. 6  De mogelijkheid uit artikel 6.4 de Overeenkomst te beëindigen met inachtneming van de in artikel 6.4 bedongen opzegtermijnen geldt niet voor domeinnaamregistraties, wanneer Opdrachtgever geen Consument is. In dat geval is de opzegtermijn gelijk aan de termijn waarmee De Kracht Van 8 de registratie op kan zeggen bij haar registratiebevoegde instanties.
 30. 7  Door De Kracht Van 8 in opdracht van Opdrachtgever (i) gemaakte of (ii) niet meer te annuleren kosten, na inwerkingtreding van de Overeenkomst, worden niet gerestitueerd als gevolg van de opzegging, althans blijven onverminderd verschuldigd door Opdrachtgever na de opzegging. Wanneer de Opdrachtgever geen Consument is vindt na opzegging en/of beëindiging geen restitutie van betaalde bedragen plaats noch zullen de overeengekomen vergoedingen worden gematigd.
 31. 8  Direct na beëindiging van de Overeenkomst staakt Opdrachtgever het gebruik van de Dienst van De Kracht Van 8 en worden alle exemplaren van Programmatuur, documentatie en andere materialen die in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld aan De Kracht Van 8 geretourneerd en binnen veertien (14) dagen na beëindiging dient Opdrachtgever diens eigen apparatuur op te halen De Kracht Van 8, anders wordt de apparatuur veilig vernietigd.
 32. 9  Na het einde van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de Overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de Overeenkomst, zoals doch niet beperkt tot de verplichtingen omtrent intellectueel eigendomsrechten, geheimhouding en concurrentiebeding.

 

 1. Vergoedingen, prijs en kosten
 2. 1  De door Opdrachtgever te betalen vergoeding is gebaseerd op het tarief als vermeld in de Overeenkomst. Alle tarieven luiden in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd, tenzij anders vermeld.
 3. 2  De Kracht Van 8 is gerechtigd om gedurende de looptijd van een Overeenkomst de prijzen voor haar Diensten jaarlijks, met ingang van 1 januari, te verhogen conform het prijsindexcijfer van het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS (Consumentenprijsindex ‘Alle huishoudens’), vermeerderd met ten hoogste 5%. De Kracht Van 8 is gerechtigd de prijsverhoging op een latere datum door te voeren indien zij dat wenselijk acht.
 4. 3  Een beoogde tariefwijziging zoals bedoeld in artikel 7.2 wordt uiterlijk dertig (30) dagen voordat deze in gaat, schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) aan Opdrachtgever bekend gemaakt.
 5. 4  Indien een prijsverhoging als bedoeld in artikel 7.2 plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst kan Opdrachtgever de betreffende Overeenkomst ontbinden met ingang van de datum waarop de prijsverhoging in gaat, met dien verstande dat Opdrachtgever gehouden is De Kracht Van 8 te betalen voor de reeds door De Kracht Van 8 verrichte Diensten.
 6. 5  De Kracht Van 8 mag prijsstijgingen doorberekenen, indien De Kracht Van 8 kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten, vervoer of verpakkingsmateriaal.
 7. 6  Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.
 8. Levering
 9. 1  Levering van Diensten geschiedt vanaf adres van leverancier.
 10. 2  Opdrachtgever is verplicht de Diensten af te nemen op het moment dat De Kracht Van 8 deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 11. 3  Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is De Kracht Van 8 gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 12. 4  Indien de Diensten worden bezorgd is De Kracht Van 8 gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
 13. 5  Indien De Kracht Van 8 een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever De Kracht Van 8 schriftelijk in gebreke te stellen.
 14. 6  De Kracht Van 8 is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. De Kracht Van 8 is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

 

 1. Risico-overgang

9.1 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn als ook voorwerpen die Opdrachtgever zijn aangeboden als monster, model, elektronische apparatuur, drukwerk, in bruikleen gegeven voorwerpen, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

 1. Betaling
 2. 1 De Kracht Van 8 zal de door Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen door middel van een digitale factuur in rekening brengen. Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, te geschieden binnen een termijn van veertien (14) dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door De Kracht Van 8 op de door haar aangewezen bankrekening is ontvangen. Kosten in verband met de betaling zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 3. 2  Alle betalingstermijnen gelden steeds als fatale termijnen. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 4. 3  Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. Opdrachtgever is in dat geval, naast het verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden tot volledige vergoeding van alle gerechtelijke – en buitengerechtelijke kosten, althans tot vergoeding van de op grond van de daarvoor geldende wet- en regelgeving verschuldigde bedragen, met een minimum van € 40,00 (veertig euro).
 5. 4  Betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van vervallen rente, gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten en vervolgens tot kwijting van de langst uitstaande vordering.
 6. 5  Alle vorderingen van De Kracht Van 8 dienen door Opdrachtgever steeds te worden voldaan zonder dat Opdrachtgever een beroep toekomt op verrekening, opschorting of aftrek.
 7. 6  Indien Opdrachtgever meent dat het factuurbedrag onjuist is, dient Opdrachtgever diens bezwaren binnen zeven (7) dagen na factuurdatum schriftelijk (waaronder begrepen per e- mail) aan De Kracht Van 8 kenbaar te maken. Na ontvangst van het bezwaar zal De Kracht Van 8 een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Het gedeelte van het factuurbedrag waartegen geen bezwaar wordt gemaakt blijft opeisbaar. Betaling van dat gedeelte mag dan ook niet worden opgeschort.
 8. 7  De Kracht Van 8 zal geen onjuistheden crediteren, welke betrekking hebben op een periode welke ouder is dan twaalf (12) maanden na de datum van factuur.
 9. 8  Indien Opdrachtgever een betalingsachterstand heeft, heeft De Kracht Van 8 het recht van retentie op alle eigendommen van Opdrachtgever die De Kracht Van 8 onder zich heeft. Hieronder worden expliciet ook begrepen computersystemen en aanverwante apparatuur die zich bevindt in een ruimte die eigendom is van De Kracht Van 8 of gehuurd wordt door De Kracht Van 8.
 10. 9  Naast het recht op ontbinding als opgenomen in artikel 10 heeft De Kracht Van 8 zonder dat een ingebrekestelling vereist is het recht de Dienst, en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden voor Opdrachtgever te staken wanneer Opdrachtgever de verschuldigde vergoedingen negentig (90) dagen na factuurdatum niet volledig heeft voldaan en eventueel daarover gemaakte afspraken niet (tijdig) is nagekomen.
 11. Financiële zekerheidstelling
 12. 1  Indien er op grond van feiten en omstandigheden redelijkerwijs twijfel kan bestaan of Opdrachtgever aan diens betalingsverplichtingen zal (kunnen) voldoen, heeft De Kracht Van 8 het recht van Opdrachtgever financiële zekerheid te verlangen, waaronder het doen stellen van een bankgarantie door Opdrachtgever, verpanding door Opdrachtgever van vorderingen op derden aan De Kracht Van 8 of enige andere vorm van financiële zekerheid doen stellen, zulks ter keuze van De Kracht Van 8.
 13. 2  Het bedrag van de in lid 1 genoemde financiële zekerheid zal niet hoger zijn dan het bedrag dat Opdrachtgever in redelijkheid naar het oordeel van De Kracht Van 8 over een periode van twaalf (12) maanden verschuldigd zal zijn.
 14. 3  Zodra op grond van de feiten en omstandigheden de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is, zal De Kracht Van 8 mededelen dat de financiële zekerheidstelling kan vervallen.
 15. Ontbinding
 16. 1  Elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van een Overeenkomst slechts toe, wanneer de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor de zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden.
 17. 2  De Kracht Van 8 heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of beëindigen indien:
  • –  Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd of dit is verleend;
  • –  Opdrachtgever in staat van faillissement is gesteld, dan wel de wettelijke schuldsaneringsregeling is toegepast, of een faillissementsaanvraag is ingediend;
  • –  De onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reorganisatie of samenvoegen van ondernemingen, dan wel de ondernemingsactiviteiten van Opdrachtgever feitelijk worden gestaakt;
  • – Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over diens vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
  • – De Kracht Van 8 gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van Opdrachtgever (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen;
  • – Opdrachtgever in verzuim is.
 18. 3  In deze gevallen is elke vordering direct en volledig opeisbaar en vervallen de geleverde gebruiksrechten.
 19. 4  Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij De Kracht Van 8 ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die De Kracht Van 8 vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 20. Overmacht
 21. 1  Onder overmacht met betrekking tot de Overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, rellen, terreuracties, werkstakingen, brand, waterschade, overstroming, langdurige uitval van elektriciteit, kabelbreuken, of verhindering of weigering van nakoming door leveranciers van wie De Kracht Van 8 bij de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is.
 22. 2  De Kracht Van 8 noch Opdrachtgever is gehouden tot nakoming van enige verplichting wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
 23. 3  Wanneer een overmacht situatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, hebben De Kracht Van 8 en Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Opdrachtgever blijft in ieder geval de vergoeding over de maand waarin werd ontbonden, verschuldigd alsmede hetgeen reeds daarvoor verschuldigd en opeisbaar was.
 24. Verantwoordelijkheden
 25. 1  Opdrachtgever is verplicht te handelen conform toepasselijke wet- en regelgeving en heeft zich te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige Opdrachtgever verwacht mag worden.
 26. 2  Opdrachtgever zal de Dienst van De Kracht Van 8 slechts gebruiken in overeenstemming met de door De Kracht Van 8 kenbaar gemaakte verplichtingen, instructies en beperkingen, zoals onder meer neergelegd in deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever is gehouden bij het gebruik van de Dienst geen rechten van derden te schenden, geen gedrag te vertonen dat in strijd is met de goede zeden of openbare orde, en geen schade aan derden dan wel aan De Kracht Van 8 toe te brengen. In het bijzonder is het Opdrachtgever niet toegestaan om de Dienst Hosting te gebruiken om:
 • –  onrechtmatige en/of strafbare informatie te verspreiden die discriminerend is ten aanzien van ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins als kwetsend ervaren kan worden;
 • –  te proberen om toegang te verkrijgen tot computersystemen waarvoor Opdrachtgever niet gerechtigd is;
 • –  te proberen om zonder toestemming binnen te dringen op andere computers op internet (hacken) of andere systemen oneigenlijk te belasten (DDoS attacks);
 • –  te handelen in strijd met wet- en regelgeving of in strijd met algemeen aanvaarde normen en waarden;
 • –  spam te versturen: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud vanaf IP-adressen die toebehoren tot of verwijzen naar het De Kracht Van 8 netwerk;
 • –  intellectuele eigendomsrechten van derden te schenden.
 1. 3  Opdrachtgever is gehouden op een dusdanige manier gebruik te maken van de door De Kracht Van 8 aan Opdrachtgever geleverde Dienst dat daardoor geen gevaar ontstaat voor de systemen van De Kracht Van 8 of van derden, dan wel zodanig dat andere klanten van De Kracht Van 8 in het gebruik van de Dienst niet worden belemmerd.
 2. 4  Indien Opdrachtgever in strijd handelt met de voorgaande artikelleden van dit artikel is De Kracht Van 8 gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of over te gaan tot opschorting of beëindiging van de Dienst. De Kracht Van 8 maakt haar afweging om te ontbinden of op te schorten of te beëindigen onder andere op basis van de ernst en frequentie van de overtreding door Opdrachtgever.
 3. 5  In het geval de Overeenkomst door De Kracht Van 8 op grond van dit artikel wordt ontbonden of de Dienst wordt opgeschort, kan Opdrachtgever op geen enkele wijze aanspraak maken op enigerlei vergoeding en behoudt De Kracht Van 8 zich uitdrukkelijk het recht voor de kosten die zij ten gevolge van de overtreding van deze voorwaarden heeft moeten maken op Opdrachtgever te verhalen. Opdrachtgever vrijwaart De Kracht Van 8 voor alle aanspraken van derden uit hoofde van dit artikel.
 4. 6  Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor het maken en bewaren van back-ups van de data die door Opdrachtgever op de systemen van De Kracht Van 8 wordt opgeslagen.
 5. 7  Wijziging van het factuur- en/of vestigings- en/of correspondentieadres en overige administratieve gegevens van Opdrachtgever tijdens de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, maar in elk geval uiterlijk twee (2) weken voor de daadwerkelijke wijziging plaatsvindt, door Opdrachtgever aan De Kracht Van 8 kenbaar gemaakt te worden.
 6. 8  Opdrachtgever is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door De Kracht Van 8 mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren en eventueel door De Kracht Van 8 verstrekte informatie tijdig op juistheid te controleren. Voor eventuele extra werkzaamheden en kosten veroorzaakt doordat Opdrachtgever niet aan diens verplichtingen voldoet, betaalt Opdrachtgever een vergoeding aan De Kracht Van 8 op basis van de op dat moment geldende tarieven.
 7. 9  Zonder toestemming van De Kracht Van 8 is het Opdrachtgever verboden de door De Kracht Van 8 verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
 8. 10  Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor haar werknemers en klanten. Eventuele schade die De Kracht Van 8 lijdt en is veroorzaakt door een werknemer of klant van Opdrachtgever zal op Opdrachtgever worden verhaald.
 9. 11  Indien Opdrachtgever de beveiliging van de Dienst Hosting wil testen, of de Dienst Hosting wil testen of gebruiken op een andere manier dan voorzien middels de reguliere interface en instructies, dient Opdrachtgever daartoe een verzoek in te dienen bij De Kracht Van 8. Zonder schriftelijke toestemming van De Kracht Van 8 is het verboden om binnen te dringen in de geautomatiseerde systemen van De Kracht Van 8 of daartoe pogingen te ondernemen, inclusief die systemen die aan Opdrachtgever als onderdeel van de Diensten beschikbaar worden gesteld.
 10. 12  Opdrachtgever dient zich te onthouden van acties die de werking van de Dienst(en) van De Kracht Van 8, aan Opdrachtgever of aan anderen, nadelig kan beïnvloeden.
 11. Notice & Takedown
 12. 1  Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via De Kracht Van 8, althans via De Kracht Van 8 aangeboden Diensten, die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die ontoelaatbaar smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haat zaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
 13. 2  De Kracht Van 8 hanteert een NTD-procedure waarmee derden (“melders”) een melding kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke inbreuk althans van een onrechtmatigheid. De op het moment van een incident op de website van De Kracht Van 8 te raadplegen NTD-procedure zal in voorkomende gevallen worden gevolgd. Als een melding naar het oordeel van De Kracht Van 8 gerechtvaardigd is, is De Kracht Van 8 gerechtigd het betreffende materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is De Kracht Van 8 in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties.
 14. 3  Bij herhaaldelijke klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is De Kracht Van 8 gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.
 15. 4  Opdrachtgever vrijwaart De Kracht Van 8 voor alle schade als gevolg van bovenstaande. De Kracht Van 8 is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van De Kracht Van 8 in het kader van de NTD-procedure, zelfs niet wanneer de melding onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.

 16. Beschikbaarheid van de Dienst Hosting
 17. 1  De Kracht Van 8 zal zich jegens Opdrachtgever inspannen voor optimale beschikbaarheid en bruikbaarheid van de Dienst Hosting. De Kracht Van 8 zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.
 18. 2  Opdrachtgever zal geen toegang tot de Dienst Hosting kunnen verkrijgen op tijdstippen dat onderhoud- en/of reparatiewerkzaamheden aan de Dienst Hosting moeten worden verricht. De Kracht Van 8 zal zich inspannen deze werkzaamheden te laten plaatsvinden op tijden dat Opdrachtgever daarvan de minste hinder ondervindt.
 19. 3  De Kracht Van 8 garandeert op geen enkele wijze dat de Dienst Hosting die zij levert geschikt is voor enig doel, noch geeft zij enige andere garanties anders dan genoemd in de Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden.
 20. 4  Indien naar het oordeel van De Kracht Van 8 een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van De Kracht Van 8 of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door het door of namens Opdrachtgever overmatig verzenden van e- mail of andere gegevens, DDoS-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is De Kracht Van 8 gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen, zonder dat die maatregelen als een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst kunnen worden beschouwd.
 21. 5  De Kracht Van 8 mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Opdrachtgever indien Opdrachtgever een verwijt kan worden gemaakt omtrent de oorzaak.
 22. Wijziging in eigenschappen Dienst Hosting
 23. 1  De Kracht Van 8 is met het oog op het behoud en/of verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de Dienst Hosting altijd gerechtigd in de door haar gebruikte apparatuur, Programmatuur alsmede in haar wijze van dienstverlening wijzigingen aan te brengen.
 24. 2  De Kracht Van 8 is niet aansprakelijk voor de door deze aanpassingen mogelijk door Opdrachtgever geleden schade.
 25. 3  Indien de wijzigingen als bedoeld in dit artikel een ingrijpende verandering tot gevolg kunnen hebben voor de werkwijze van onderneming van Opdrachtgever en/of de functionaliteit van de Dienst Hosting, zal Opdrachtgever dit aan De Kracht Van 8 kenbaar maken.
 26. Domeinnamen en IP-adressen
 27. 1  Een domeinnaam mag geen inbreuk maken op rechten van derden. Indien De Kracht Van 8 aanwijzingen heeft dat van een dergelijke inbreuk sprake kan zijn, zal zij Opdrachtgever hiervan in kennis stellen en een redelijke termijn verschaffen voor Opdrachtgever om de inbreuk ongedaan te maken of te voorkomen.
 28. 2  Opdrachtgever vrijwaart en houdt De Kracht Van 8 schadeloos voor iedere claim, aanspraak of geding in verband met (het gebruik van) de domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
 29. 3  Indien Opdrachtgever financieel in gebreke blijft heeft De Kracht Van 8 het recht om, na verzending van een notificatie (per e-mail of post), de domeinnaam op te heffen. De Kracht Van 8 is niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade hiervan.
 30. 4  Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende dan wel uitgevende instanties, zoals de SIDN voor domeinnamen eindigend op ‘.nl’. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. De Kracht Van 8 vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 31. 5  Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 32. 6  De Kracht Van 8 is niet aansprakelijk voor het niet verkrijgen door Opdrachtgever van diens

domeinnaam als een derde deze reeds blijkt te hebben verkregen voordat De Kracht Van 8  de aanvraag naar de instanties die daarvoor zorg dragen heeft kunnen doorzetten, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van De Kracht Van 8.

 1. 7  Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die de instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres.
 2. 8  Bij registratie wordt niet actief door De Kracht Van 8 gecontroleerd of aan geldende voorwaarden is voldaan. Het feit dat een registratie heeft plaatsgevonden, vormt geen enkel bewijs, of zelfs indicatie, dat de registratie niet in strijd was met de voorwaarden.
 3. 9  Opdrachtgever vrijwaart en houdt De Kracht Van 8 schadeloos voor alle schade die verband houdt met de registratie (en het gebruik) van een domeinnaam en/of IP-adres namens of door Opdrachtgever in strijd met de daarvoor geldende voorwaarden.
 4. 10  Iedere domeinnaam wordt per jaar volledig aan Opdrachtgever vooruit gefactureerd.
 5. 11  Indien de betaling niet tijdig geschiedt, rust op De Kracht Van 8 geen plicht om de registratie te verlengen.
 6. 12  De Kracht Van 8 heeft het recht om domeinnamen en IP-adressen die zij voor Opdrachtgever heeft geregistreerd ontoegankelijk, te maken en/of op te heffen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft in de nakoming van de Overeenkomst en nadat dat door De Kracht Van 8 kenbaar is gemaakt middels een schriftelijke (waaronder begrepen per e-mail) ingebrekestelling waarin een redelijke termijn is gegund voor nakoming/zuivering.
 7. 13  De desbetreffende registrerende dan wel uitgevende instanties kunnen Opdrachtgever, als domeinnaamhouder en IP-adres gebruiker, direct aanspreken op het gebruik hiervan door Opdrachtgever of door haar klanten. Het is mogelijk dat de desbetreffende registrerende dan wel uitgevende instantie de voorwaarden voor gebruik in de toekomst zullen wijzigen. In alle gevallen zijn dan de nieuwe voorwaarden van toepassing.
 8. 14  IP-adressen blijven te allen tijde in eigendom van De Kracht Van 8. Opdrachtgever krijgt slechts een gebruiksrecht, dat niet overdraagbaar is. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op IP- adressen.
 9. 15  Indien De Kracht Van 8 een domeinnaam abusievelijk opheft en Opdrachtgever De Kracht Van 8 daarvan pas na het verstrijken van een periode van eenentwintig (21) dagen schriftelijk in kennis stelt dan is eventuele aansprakelijkheid van De Kracht Van 8 wanneer zij er niet is slaagt die opheffing ongedaan te maken, bijvoorbeeld omdat de betreffende domeinnaam door een ander is geregistreerd en/of in gebruik is genomen, beperkt tot maximaal € 1.000,00 (duizend euro).
 10. Garantie
 11. 1  De Kracht Van 8 garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 12. 2  De onder 17.1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en Opdrachtgever van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan De Kracht Van 8.
 13. 3  De onder 17.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na levering.
 14. 4  Indien de Diensten niet voldoen aan deze garanties, zal De Kracht Van 8 de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Opdrachtgever, naar keuze van De Kracht Van 8, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan De Kracht Van 8 te retourneren en de eigendom aan De Kracht Van 8 te verschaffen.
 15. 5  De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van De Kracht Van 8, Opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 16. 6  Indien de door De Kracht Van 8 verstrekte garantie een Dienst betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de Dienst er voor wordt verstrekt.
 17. Intellectuele eigendom en auteursrechten
 18. 1 Niets in de Overeenkomst strekt tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van de ene partij aan de andere partij. Het verstrekken van Vertrouwelijke Informatie aan Opdrachtgever resulteert op geen enkele wijze in een overdracht van Intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de Vertrouwelijke Informatie aan Opdrachtgever en schept de verplichting voor Opdrachtgever dienaangaande geheimhouding te betrachten.
 19. 2  Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Diensten door De Kracht Van 8 ontwikkelde materialen of ter beschikking gestelde Programmatuur, Vertrouwelijke Informatie en alle andere informatie/kennis die Opdrachtgever via De Kracht Van 8 verkrijgt berusten uitsluitend bij De Kracht Van 8 of diens licentiegevers.
 20. 3  Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de geautomatiseerde werken of andere materialen van De Kracht Van 8 niet verveelvoudigen of openbaar maken, tenzij hierover afwijkende schriftelijke afspraken zijn gemaakt.
 21. 4  Het is Opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen en/of te laten brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 22. 5  Behalve voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom van De Kracht Van 8 en haar licentiegevers vermeldt in Programmatuur of anderszins te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding daarvan.
 23. 6  Het is De Kracht Van 8 toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens Diensten, Programmatuur, Vertrouwelijke Informatie en alle andere zaken waarop zij rechten en aanspraken heeft. Het is Opdrachtgever niet toegestaan eventueel door of ten behoeve van De Kracht Van 8 aangebrachte beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dergelijke maatregelen dwingend voorschrijft.
 24. 7  De in het kader van de Overeenkomst eventueel door De Kracht Van 8 tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, software en andere materialen of de op de informatiedrager(s) aanwezige informatie, blijven eigendom van De Kracht Van 8, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 25. 8  Alle door De Kracht Van 8 eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van De Kracht Van 8 worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 26. 9  De Kracht Van 8 behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 27. Voorbehoud en eigendom van rechten

21.1 Zolang Opdrachtgever geen volledige betaling over de volledige met De Kracht Van 8 overeengekomen vergoeding heeft verricht, blijven alle geleverde goederen, waaronder voor zover mogelijk Programmatuur eigendom van De Kracht Van 8.

 1. Privacy/geheimhouding en beveiliging
 2. 1  De Kracht Van 8 zal haar verplichtingen uit hoofde van de privacy wetgeving naleven.
 3. 2  Opdrachtgever verleent De Kracht Van 8 toestemming om gegevens van Opdrachtgever die noodzakelijk zijn voor het (doen) leveren van de Dienst, te verstrekken aan haar gelieerde ondernemingen, ook indien deze buiten de Europese Unie zijn gevestigd.
 4. 3  Opdrachtgever en De Kracht Van 8 dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid. De in dit artikellid opgenomen verplichting geldt gedurende de looptijd van een Overeenkomst en twee (2) jaar daarna. Bij overtreding is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 15.000,– (vijftienduizend euro) per overtreding verschuldigd, onverminderd het recht van De Kracht Van 8 om vergoeding van de volledige geleden schade te eisen.
 5. 4  Opdrachtgever geeft De Kracht Van 8 hierbij uitdrukkelijk toestemming aan De Kracht Van 8 verstrekte, althans in het kader van de Offerte en/of Overeenkomst ter kennis gekomen persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken en op te nemen in een persoonsregistratie database die De Kracht Van 8 aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de geldende (privacy-)wetgeving opgeslagen en beheerd.
 6. 5  De Kracht Van 8 zal de Vertrouwelijke Informatie van Opdrachtgever niet aan derden meedelen, tenzij dit in overeenstemming is met het doel waartoe zij zijn verwerkt en/of de Opdrachtgever haar daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven of indien zij tot het meedelen is verplicht. Een dergelijke verplichting bestaat onder meer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het bevoegd gezag of indien het niet-verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden. Indien De Kracht Van 8 op grond van een dergelijke in haar ogen bestaande verplichting gegevens verstrekt en indien vervolgens komt vast te staan dat deze verplichting niet bestond, is De Kracht Van 8 niet aansprakelijk voor de daardoor bij Opdrachtgever ontstane schade.
 7. 6  Opdrachtgever stemt ermee in dat De Kracht Van 8 diens persoonsgegevens kan verstrekken aan de huidige en toekomstige aandeelhouders van De Kracht Van 8 en de daaraan gelieerde ondernemingen en deze kan gebruiken voor marketingdoeleinden en persoonsgerichte aanbiedingen.
 8. 7  Opdrachtgever kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens betreffende Opdrachtgever die in het persoonsregistratie databestand van De Kracht Van 8 zijn opgeslagen.
 9. 8  Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de verwerking van diens persoonsgegevens of een eerder verleende instemming wil intrekken, kan dit te allen tijde schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) aan De Kracht Van 8 kenbaar worden gemaakt.

 

 1. 9  De Kracht Van 8 spant zich in om vertrouwelijke gegevens die door Opdrachtgever zijn verstrekt adequaat te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik, zulks naar redelijke maatstaven gerelateerd aan de stand der techniek.
 2. 10  Voor zover derden betrokken zijn bij uitvoering van de Overeenkomst dienen partijen te garanderen, dat voor die derden en hun personeel overeenkomstige bepalingen met betrekking tot de geheimhouding worden gesteld.
 3. 11  Voor het geval dat De Kracht Van 8 als (sub)bewerker kwalificeert, zal zij de daaruit op grond van de wet voortvloeiende verantwoordelijkheden en verplichtingen op zich nemen zal zij (al dan niet op verzoek) een (sub)bewerkersovereenkomst aan gaan, waarvoor haar modelovereenkomst in beginsel als uitgangspunt zal dienen.
 4. Toegangscodes
 5. 1  Opdrachtgever dient geheimhouding te betrachten met betrekking tot aan Opdrachtgever verzonden toegangscodes en dient deze doelmatig te beveiligen.
 6. 2  Opdrachtgever dient het feit dat de toegangscodes niet meer in diens bezit zijn of dat derden deze mede bezitten, onmiddellijk aan De Kracht Van 8 te melden.
 7. 3  De Kracht Van 8 is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies van de aan Opdrachtgever verzonden toegangscodes of kennisname daarvan door derden, ook indien dit verlies of deze kennisname zich voordoet tijdens het verzenden per post of per e-mail van deze codes aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is aansprakelijk voor gebruik van diens toegangscodes door derden.
 8. Concurrentiebeding
 9. 1  De werknemers van De Kracht Van 8 dragen bij aan de kwaliteit van de dienstverlening en vormen daardoor een belangrijk onderdeel van de onderneming van De Kracht Van 8. Ter bescherming van dit kapitaal van De Kracht Van 8 zullen Opdrachtgever en diens cliënten gedurende en tot twaalf (12) maanden na het beëindigen of ontbinden van de overeenkomst geen directe, dan wel indirecte zakelijke, arbeids- of andere gelijksoortige relaties aangaan met enig medewerker van De Kracht Van 8, behoudens schriftelijke toestemming van De Kracht Van 8. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat diens cliënten aan voornoemde verplichting zullen voldoen.
 10. 2  Bij overtreding van het bepaalde in artikellid 1 is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 20.000,– (twintigduizend euro) per overtreding verschuldigd, onverminderd het recht van De Kracht Van 8 om vergoeding van de volledig geleden schade te eisen.
 11. Aansprakelijkheid
 12. 1  Aansprakelijkheid van De Kracht Van 8 wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever De Kracht Van 8 onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij Opdrachtgever De Kracht Van 8 een redelijke termijn heeft gegeven om alsnog haar verplichtingen na te komen, en De Kracht Van 8 ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen te kort is blijven schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat De Kracht Van 8 in staat is adequaat te reageren.
 13. 2  De Kracht Van 8 aanvaardt slechts wettelijke verplichtingen tot vergoeding van schade en niet verder dan in dit artikel is vermeld.
 14. 3  De totale aansprakelijkheid van De Kracht Van 8 wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst met Opdrachtgever is beperkt tot vergoeding van directe schade tot een maximum van het bedrag (exclusief BTW) dat Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst in één (1) jaar (zijnde het jaar waarin de schade zich heeft voorgedaan) aan De Kracht Van 8 dient te vergoeden. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid voor directe schade meer bedragen dan € 10.000,– (tienduizend euro).
 15. 4  De totale aansprakelijkheid van De Kracht Van 8 voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 250.000,– (tweehonderdvijftigduizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Deze totale aansprakelijkheid zal tevens beperkt zijn tot het bedrag dat een aansprakelijkheidsverzekeraar in dat geval uitkeert.
 16. 5  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • –  de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  • –  de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  • –  de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van De Kracht Van 8 aan de Overeenkomst te laten beantwoorden voor zover eerst De Kracht Van 8 daartoe in de gelegenheid is gesteld. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de Overeenkomst heeft ontbonden;
 17. 6  Aansprakelijkheid van De Kracht Van 8 voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, verminking of verlies van data, vertragingsschade, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking, schade door bedrijfsstagnatie of schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan De Kracht Van 8 voorgeschreven zaken, materialen of software van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan De Kracht Van 8 voorgeschreven toeleveranciers, is nadrukkelijk uitgesloten.
 18. 7  Buiten de in lid 3 en 4 van dit artikel genoemde gevallen, rust op De Kracht Van 8 geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
 19. 8  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, op straffe van verval van recht, dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk nadat het schade toebrengende feit zich heeft voorgedaan, doch uiterlijk binnen vier (4) weken daarna, schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) bij De Kracht Van 8 meldt en Opdrachtgever ook voorts heeft voldaan aan diens verplichting de schade te beperken.
 20. 9  De Kracht Van 8 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door producten van derden, die De Kracht Van 8 aan Opdrachtgever heeft geleverd. Indien mogelijk zal De Kracht Van 8 haar rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de leverancier van het product in kwestie overdragen aan Opdrachtgever.
 21. 10  De Kracht Van 8 is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van het feit dat De Kracht Van 8 dient te voldoen aan bepaalde, veranderende en nieuwe wetgeving en andere regelgeving, zoals, maar niet beperkt tot aftap- of informatieverstrekkings- activiteiten en bewaarplicht.
 22. Overdracht
 23. 1  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Kracht Van 8 is Opdrachtgever niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit een Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden over te dragen aan een derde. De Kracht Van 8 zal haar toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.
 24. 2  Opdrachtgever geeft De Kracht Van 8 bij voorbaat het recht, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever nodig te hebben, om de tussen partijen gesloten Overeenkomst geheel, dan wel onderdelen daarvan, over te dragen aan:
  • –  moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen;
  • –  een derde partij in het geval van fusie of overname van De Kracht Van 8. Indien dit geschiedt zal De Kracht Van 8 Opdrachtgever hieromtrent informeren.
 1. Opschorting
 1. 1  Indien bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst door Opdrachtgever niet juist en/of niet tijdig worden nageleefd, heeft De Kracht Van 8 het recht de verplichtingen en/of de Dienst zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten, door deze Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken en/of de Dienst te staken.
 2. 2  Indien de Overeenkomst wordt ontbonden of de dienstverlening wordt opgeschort omdat De Kracht Van 8 gegronde redenen heeft aan te nemen dat Opdrachtgever niet of niet langer zal (kunnen) betalen voor de Dienst is De Kracht Van 8 gerechtigd diensten bij derden ingekocht te beëindigen.
 3. 3  Voorts is De Kracht Van 8 bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. 4  De Kracht Van 8 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit de buiten gebruik stelling als bedoeld in lid 1 van dit artikel of de beëindiging zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.
 5. 5  De verplichting tot betaling van de vergoeding door Opdrachtgever blijft gedurende de tijd van opschorting bestaan.
 6. 6  Tot heraansluiting en/of tot ter beschikkingstelling van de Dienst wordt overgegaan, als blijkt dat Opdrachtgever binnen een door De Kracht Van 8 gestelde termijn alsnog diens verplichtingen is nagekomen en het ter zake vastgestelde bedrag voor heraansluiting en/of tot ter beschikkingstelling heeft voldaan.
 7. 7  De Kracht Van 8 is gerechtigd alvorens harerzijds na te komen volledige nakoming van de verplichtingen voor de resterende duur van de Overeenkomst door Opdrachtgever te verlangen indien aannemelijk is dat de Opdrachtgever diens verplichtingen niet juist en/of niet tijdig zal (kunnen) nakomen.
 8. 8  De Kracht Van 8 behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 9. Nietigheid
 10. 1  Wanneer een bepaling van de Overeenkomst en/of van deze Algemene Voorwaarden door een gerechtelijke instantie wordt vernietigd, nietig wordt verklaard of haar gelding wordt ontzegd, zullen de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 11. 2  In voornoemd geval zullen Opdrachtgever en De Kracht Van 8 in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking van de nietige, vernietigde bepaling dan wel bij de bepaling waaraan de gelding werd ontzegd.
 12. Bewijs

29.1 De logfiles en de overige al dan niet elektronische administratie van b-creative leveren volledig bewijs op tussen partijen, één en ander behoudens tegenbewijs.

 1. Toepasselijk recht en geschillenregeling

30.1 Op elke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en De Kracht Van 8 is Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. Partijen verklaren nadrukkelijk dat het Weens Koopverdrag niet van toepassing is.

 1. 2  Geschillen tussen partijen, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden opgelost middels arbitrage van de Stichting Geschillenoplossing Organisatie en Automatisering (SGOA), volgens het arbitragereglement van de SGOA. Met wederzijdse goedkeuring van partijen kan eventueel voorafgaand aan de arbitrage getracht worden het geschil op te lossen middels andere door de SGOA aangeboden voorzieningen voor het oplossen van geschillen. Afgezien van de overeengekomen arbitrage behoudt De Kracht Van 8 daarnaast het recht een verzoek of vordering voortvloeiende uit of in verband met enige rechtsverhouding met Opdrachtgever desgewenst en naar eigen inzicht ter beoordeling aan de gewone rechter in de Rechtbank te Rotterdam voor te leggen.
 2. 3  Indien de SGOA zich onbevoegd verklaart of indien partijen zulks gezamenlijk overeenkomen, zullen geschillen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Rotterdam.
 3. 4  Het voorgaande zal geen belemmering vormen voor partijen voor het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen en/of om een procedure in kort geding aanhangig te maken, alvorens zich tot de SGOA te wenden, om zodoende hun bestaande rechten veilig te stellen.